当前位置:首页 > 诗词鉴赏 > 江畔独步寻花七绝句·七首拼音版

江畔独步寻花七绝句·七首拼音版

2019-07-18 16:11:40

  江畔独步寻花其一拼音版(注音版):

 jiāng shàng bèi huā nǎo bú chè ,wú chù gào sù zhǐ diān kuáng 。

 江上被花恼不彻,无处告诉只颠狂。

 zǒu mì nán lín ài jiǔ bàn ,jīng xún chū yǐn dú kōng chuáng 。

 走觅南邻爱酒伴,经旬出饮独空床。

 

 江畔独步寻花其二拼音版(注音版):

 chóu huā luàn ruǐ wēi jiāng bīn ,xíng bù qī wēi shí pà chūn 。

 稠花乱蕊畏江滨,行步欹危实怕春。

 shī jiǔ shàng kān qū shǐ zài ,wèi xū liào lǐ bái tóu rén 。

 诗酒尚堪驱使在,未须料理白头人。

 

 江畔独步寻花其三拼音版(注音版):

 jiāng shēn zhú jìng liǎng sān jiā ,duō shì hóng huā yìng bái huā 。

 江深竹静两三家,多事红花映白花。

 bào dá chūn guāng zhī yǒu chù ,yīng xū měi jiǔ sòng shēng yá 。

 报答春光知有处,应须美酒送生涯。

 

 江畔独步寻花其四拼音版(注音版):

 dōng wàng shào chéng huā mǎn yān ,bǎi huā gāo lóu gèng kě lián 。

 东望少城花满烟,百花高楼更可怜。

 shuí néng zǎi jiǔ kāi jīn zhǎn ,huàn qǔ jiā rén wǔ xiù yán 。

 谁能载酒开金盏,唤取佳人舞绣筵。

 

 江畔独步寻花其五拼音版(注音版):

 huáng shī tǎ qián jiāng shuǐ dōng ,chūn guāng lǎn kùn yǐ wēi fēng 。

 黄师塔前江水东,春光懒困倚微风。

 táo huā yī cù kāi wú zhǔ ,kě ài shēn hóng ài qiǎn hóng 。

 桃花一簇开无主,可爱深红爱浅红。

 

 江畔独步寻花其六拼音版(注音版):

 huáng sì niáng jiā huā mǎn xī ,qiān duǒ wàn duǒ yā zhī dī 。

 黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。

 liú lián xì dié shí shí wǔ ,zì zài jiāo yīng qià qià tí 。

 留连戏蝶时时舞,自在娇莺恰恰啼。

 

 江畔独步寻花其七拼音版(注音版):

 bú shì ài huā jí kěn sǐ ,zhī kǒng huā jìn lǎo xiāng cuī 。

 不是爱花即肯,只恐花尽老相催。

 fán zhī róng yì fēn fēn luò ,nèn yè shāng liàng xì xì kāi 。

 繁枝容易纷纷落,嫩叶商量细细开。


随机推荐
点击排行